laptop_chromebook
Developer

Java SE I Programmer 9 Junior

Java Basics
Working With Java Data Types
Using Operators and Decision Constructs
Creating and Using Arrays
Using Loop Constructs
Working with Methods and Encapsulation
Working with Inheritance
Handling Exceptions

Java SE II Programmer 9 Senior

Java Class Design
Advanced Class Design
Object-Oriented Design Principles
Generics and Collections
String Processing
Exceptions and Assertions
Java I/O Fundamentals
Java File I/O (NIO.2)
Building Database Applications with JDBC
Threads
Concurrency
Localization

Python Programming Language

Niveli i Python ka 70 ore dhe zhvillohet ne 3 muaj, frekuentimi dy here ne jave nga 3.5 ore.

C Essentials

CLA: Programimi në C mbulon bazat e programimit në gjuhën e programimit C për te hyre ne nivelin e zhvillimit te software. Kursi përfshin laboratorë bazuar mbi ndertimin e logjikes se zhvillimit te software, kuize dhe vlerësime, te gjitha keto për të mësuar se si të përdorin aftësitë dhe njohuritë e fituara në kurs dhe të ndërveprojnë me disa detyra të programimit në jetën reale dhe situatave te ndryshme.

Deri në fund të kursit, studentët do të jenë në gjendje të: Kuptojnë konceptet baze te programimit. Mësojnë sintaksën dhe semantikën themelore të programimit në C.
Aplikoni aftësitë e programimit duke përdorur hands-on, aktivitetet laboratorike dhe duke shkruar programet tuaja në C.

Zhvillimin e aftësive për ndërtimin e logjikës dhe të menduarit algorithmik.
Ne 25-orëshin, sigurisht të udhëhequr nga mësuesit duke ju përfshirë, handos-on aktivitete praktikë, ushtrime laboratorike për të përforcuar të mësuarit, kuize dhe vlerësimet e kapitujve, si dhe teste para-finale dhe testet e fundit për të matur aftesit tuaja.

Programi C Basic
Programi C Advanced

C++ Essentials

Developed by: C++ Institute

CPA: Programimi ne C++ mëson bazat e programimit në gjuhën C++ , po ashtu si edhe konceptet dhe teknikat fondamentale që përdoren në pragramimin e drejtuar në objekte. Kursi fillon me pjesën universale bazike, pa u mbështetur në konceptet e objekteve dhe më pas gradualisht zgjerohet në koncepte më të avancuara që hasen gjatë përdorimit në përqasjen objektive.

Në përfundim të kursit , studentët do të jenë në gjendjë të:

Çertifikatat dhe Karriera

Programimi në C++ ndërton aftësitë fondamentale IT të nevojshme për të pasur sukses në punët lidhur me zhvillimin softëarik, inxhinier rrjeti apo administrues rrjeti duke u zgjeruar në Internet e Gjërave(IOT).

Do të mësohen aplikacione bazuar në libraritë përkatëse, aplikacione lidhur me pajisjet e rrjetit, simulatoret si edhe gjithashtu sistemet e remote dhe të menaxhimit të rrjetit. C++ është një ndër gjuhët më të përdorshme të programimit që lidhet me hardware,kontrolloret, komponentet duke rritur ekonomine dixhitale.Ky kurs është një angazhim për konsumatorin neutral.

Kursi ndahet në 9 module:

C++ Advanced

Developed by: C++ Institute

CPP: Advanced Programming in C++ covers intermediate and advanced C++ programming topics for junior-level and specialist-level IT and software development jobs. The course includes hands-on labs, quizzes and assessments to learn how to utilize the skills and knowledge gained on the course and interact with some real-life programming tasks and situations.

The course is broken down into 9 modules:


keyboard_arrow_up
info
Regjistrohuni tek Newsletters-i jonë për kurse, oferta ose seminare të reja
mail_outline